(β-D-Asp²⁸)-Exenatide

H-His-Gly-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Leu-Ser-Lys-Gln-Met-Glu-Glu-Glu-Ala-Val-Arg-Leu-Phe-Ile-Glu-Trp-Leu-Lys-D-Asp(Gly-Gly-Pro-Ser-Ser-Gly-Ala-Pro-Pro-Pro-Ser-NH₂)-OH

Placeholder

Product Number: 4085315

CAS Number: 2022976-04-9

 91 545.70

Pack size available

0.1mg, 0.5mg, 1mg

Please select pack size:

Product Description

Potential degradation product of exenatide resulting from aspartimide formation and cleavage.

Salt form: Trifluoroacetate

Molecular weight: 4187.62

Chemical Formula: C₁₈₄H₂₈₁N₄₉O₆₁S

Storage Temperature: < -15°C

One Letter code: HGEGTFTSDLSKQMEEEAVRLFIEWLKd(GGPSSGAPPPS-NH₂)

Source: Synthetic

Old Product Number: H-8188

Country

Inquiry List

No products in the list